เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
28 Apr - 01 May 2023 4D3N SIGHKG-TG01 ฮ่องกง ช้อปปิ้ง หมู่บ้านชาวประมงไทโอ APR-OCT23 TG 22,977 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ