เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
05 - 07 Jun 2023 3D2N SIGHKG-TG02 ฮ่องกง รีพัลส์เบย์ ช้อป เฮง ปัง JUN-OCT23 TG 17,977 Available
23 - 25 Jun 2023 3D2N SIGHKG-TG02 ฮ่องกง รีพัลส์เบย์ ช้อป เฮง ปัง JUN-OCT23 TG 17,977 Available
26 - 28 Jun 2023 3D2N SIGHKG-TG02 ฮ่องกง รีพัลส์เบย์ ช้อป เฮง ปัง JUN-OCT23 TG 15,977 Available
07 - 09 Jul 2023 3D2N SIGHKG-TG02 ฮ่องกง รีพัลส์เบย์ ช้อป เฮง ปัง JUN-OCT23 TG 17,977 Available
21 - 23 Jul 2023 3D2N SIGHKG-TG02 ฮ่องกง รีพัลส์เบย์ ช้อป เฮง ปัง JUN-OCT23 TG 17,977 Available
24 - 26 Jul 2023 3D2N SIGHKG-TG02 ฮ่องกง รีพัลส์เบย์ ช้อป เฮง ปัง JUN-OCT23 TG 16,977 Available
25 - 27 Aug 2023 3D2N SIGHKG-TG02 ฮ่องกง รีพัลส์เบย์ ช้อป เฮง ปัง JUN-OCT23 TG 17,977 Available
28 - 30 Aug 2023 3D2N SIGHKG-TG02 ฮ่องกง รีพัลส์เบย์ ช้อป เฮง ปัง JUN-OCT23 TG 16,977 Available
01 - 03 Sep 2023 3D2N SIGHKG-TG02 ฮ่องกง รีพัลส์เบย์ ช้อป เฮง ปัง JUN-OCT23 TG 17,977 Available
08 - 10 Sep 2023 3D2N SIGHKG-TG02 ฮ่องกง รีพัลส์เบย์ ช้อป เฮง ปัง JUN-OCT23 TG 17,977 Available
25 - 27 Sep 2023 3D2N SIGHKG-TG02 ฮ่องกง รีพัลส์เบย์ ช้อป เฮง ปัง JUN-OCT23 TG 16,977 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ