เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
31 Jul - 02 Aug 2023 3D2N SIGHKG-TG03 ฮ่องกง ดิสนีย์ อินคลูด AUG-OCT23 TG 22,977 Available
14 - 16 Aug 2023 3D2N SIGHKG-TG03 ฮ่องกง ดิสนีย์ อินคลูด AUG-OCT23 TG 19,977 Available
15 - 17 Sep 2023 3D2N SIGHKG-TG03 ฮ่องกง ดิสนีย์ อินคลูด AUG-OCT23 TG 20,977 Available
20 - 22 Oct 2023 3D2N SIGHKG-TG03 ฮ่องกง ดิสนีย์ อินคลูด AUG-OCT23 TG 22,977 Available
23 - 25 Oct 2023 3D2N SIGHKG-TG03 ฮ่องกง ดิสนีย์ อินคลูด AUG-OCT23 TG 22,977 Available
25 - 27 Oct 2023 3D2N SIGHKG-TG03 ฮ่องกง ดิสนีย์ อินคลูด AUG-OCT23 TG 22,977 Available
26 - 28 Oct 2023 3D2N SIGHKG-TG03 ฮ่องกง ดิสนีย์ อินคลูด AUG-OCT23 TG 22,977 Available
27 - 29 Oct 2023 3D2N SIGHKG-TG03 ฮ่องกง ดิสนีย์ อินคลูด AUG-OCT23 TG 22,977 Available
28 - 30 Oct 2023 3D2N SIGHKG-TG03 ฮ่องกง ดิสนีย์ อินคลูด AUG-OCT23 TG 22,977 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ