เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
01 - 05 May 2023 5D3N SIGICN-LJ01 เกาหลี โซล ปูซาน MAY-OCT23 Jin Air 26,977 Available
10 - 14 May 2023 5D3N SIGICN-LJ01 เกาหลี โซล ปูซาน MAY-OCT23 Jin Air 24,977 Available
01 - 05 Jun 2023 5D3N SIGICN-LJ01 เกาหลี โซล ปูซาน MAY-OCT23 Jin Air 26,977 Available
27 - 31 Jul 2023 5D3N SIGICN-LJ01 เกาหลี โซล ปูซาน MAY-OCT23 Jin Air 27,977 Available
06 - 10 Oct 2023 5D3N SIGICN-LJ01 เกาหลี โซล ปูซาน MAY-OCT23 Jin Air 28,977 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ