เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
08 - 12 Jun 2023 5D3N SIGICN-LJ05 เกาหลี กินช้อป JUN-SEP23 Jin Air 18,977 Available
29 Jun - 03 Jul 2023 5D3N SIGICN-LJ05 เกาหลี กินช้อป JUN-SEP23 Jin Air 19,977 Available
06 - 10 Jul 2023 5D3N SIGICN-LJ05 เกาหลี กินช้อป JUN-SEP23 Jin Air 19,977 Available
03 - 07 Aug 2023 5D3N SIGICN-LJ05 เกาหลี กินช้อป JUN-SEP23 Jin Air 21,977 Available
31 Aug - 04 Sep 2023 5D3N SIGICN-LJ05 เกาหลี กินช้อป JUN-SEP23 Jin Air 20,977 Available
07 - 11 Sep 2023 5D3N SIGICN-LJ05 เกาหลี กินช้อป JUN-SEP23 Jin Air 20,977 Available
14 - 18 Sep 2023 5D3N SIGICN-LJ05 เกาหลี กินช้อป JUN-SEP23 Jin Air 20,977 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ