เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
13 - 16 Apr 2023 4D3N SIGVD-VZ02 เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ ฮอยอัน ดานัง เว้ JAN-OCT23 VIETJET 18,977 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ