เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
21 - 24 Apr 2023 4D3N SIGTPE-CI03 ไต้หวัน สวย สวย ไทเป หนานโถว เจียอี้ เกาสง APR-OCT23 China Airlines 21,977 Available
05 - 08 May 2023 4D3N SIGTPE-CI03 ไต้หวัน สวย สวย ไทเป หนานโถว เจียอี้ เกาสง APR-OCT23 China Airlines 21,977 Available
23 - 26 Jun 2023 4D3N SIGTPE-CI03 ไต้หวัน สวย สวย ไทเป หนานโถว เจียอี้ เกาสง APR-OCT23 China Airlines 19,977 Available
07 - 10 Jul 2023 4D3N SIGTPE-CI03 ไต้หวัน สวย สวย ไทเป หนานโถว เจียอี้ เกาสง APR-OCT23 China Airlines 20,977 Available
21 - 24 Jul 2023 4D3N SIGTPE-CI03 ไต้หวัน สวย สวย ไทเป หนานโถว เจียอี้ เกาสง APR-OCT23 China Airlines 20,977 Available
18 - 21 Aug 2023 4D3N SIGTPE-CI03 ไต้หวัน สวย สวย ไทเป หนานโถว เจียอี้ เกาสง APR-OCT23 China Airlines 20,977 Available
08 - 11 Sep 2023 4D3N SIGTPE-CI03 ไต้หวัน สวย สวย ไทเป หนานโถว เจียอี้ เกาสง APR-OCT23 China Airlines 20,977 Available
22 - 25 Sep 2023 4D3N SIGTPE-CI03 ไต้หวัน สวย สวย ไทเป หนานโถว เจียอี้ เกาสง APR-OCT23 China Airlines 20,977 Available
20 - 23 Oct 2023 4D3N SIGTPE-CI03 ไต้หวัน สวย สวย ไทเป หนานโถว เจียอี้ เกาสง APR-OCT23 China Airlines 23,977 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ