เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
26 - 29 May 2023 4D3N SIGTPE-CI04 ไต้หวัน อาลีซาน ไทเป ไถจง หนานโถว เจียอี้ เกาสง MAY-OCT23 China Airlines 22,977 Available
09 - 12 Jun 2023 4D3N SIGTPE-CI04 ไต้หวัน อาลีซาน ไทเป ไถจง หนานโถว เจียอี้ เกาสง MAY-OCT23 China Airlines 22,977 Available
28 - 31 Jul 2023 4D3N SIGTPE-CI04 ไต้หวัน อาลีซาน ไทเป ไถจง หนานโถว เจียอี้ เกาสง MAY-OCT23 China Airlines 22,977 Available
25 - 28 Aug 2023 4D3N SIGTPE-CI04 ไต้หวัน อาลีซาน ไทเป ไถจง หนานโถว เจียอี้ เกาสง MAY-OCT23 China Airlines 22,977 Available
29 Sep - 02 Oct 2023 4D3N SIGTPE-CI04 ไต้หวัน อาลีซาน ไทเป ไถจง หนานโถว เจียอี้ เกาสง MAY-OCT23 China Airlines 22,977 Available
27 - 30 Oct 2023 4D3N SIGTPE-CI04 ไต้หวัน อาลีซาน ไทเป ไถจง หนานโถว เจียอี้ เกาสง MAY-OCT23 China Airlines 22,977 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ